Columna Fusta 38

ICFU38A

Descripció

Base fabricada en acer S-235-JR galvanització. Acabats superficials mitjançant revestiment de poliuretà texturat en forja.

Fust de fusta tropical tractada amb protector fungicida, insecticida i hidròfug. Reforçat interiorment amb tub quadrat d'acer galvanitzat de 60 mm.
Gruix (base, fust): 4 mm.

Braç galvanitzat acabat color negre microtexturat.

* Nota d'instal·lació: Per a la correcta orientació del braç, formigonar els perns amb 45è d'orientació respecte a la direcció del carrer.

Veure més...