Cartellera Bàsic

SD08011-001D

Descripció

MATERIAL: Cartellera de fusta de secció de 90x90 tractada amb autoclau nivell 4 amb sals hidrosolubles. Certificat de tala controlada FSC. Plafó de planxa galvanitzada per retolar a dues cares. Amb o sense teulada


IMPRESSIÓ: Impressió digital amb protecció als rajos UV i protecció antigraffit dues cares.

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats pel client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part).