Descripció

FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU

El desenvolupament de noves tecnologies tant de la fusta com de la seva preservació fa que aquest material ecològic ocupi novament un lloc destacat en tot el món, tant en construcció com en nombroses utilitats. La ciència de protecció de la fusta s’ocupa de transformar-la, mitjançant un tractament específic, en un material inalterable pels agents destructors, sense perjudicar les seves característiques físico-mecàniques.

 • És un material econòmic i durador
 • És reciclable, lleuger i resistent
 • La seva producció necessita poca energia
 • El seu ús és totalment inofensiu per al medi ambient
 • Els conservants utilitzats són totalment inofensius per l’home i el medi ambient
 • Les fustes tractades no produeixen residus pel medi ambient
 • El tractament permet augmentar la durada de la fusta i evita la tala indiscriminada d’arbres

SISTEMA DE TRACTAMENT EN AUTOCLAU

Les aplicacions dels protectors a la fusta poden realitzar-se segons diferents sistemes, que proporcionen la impregnació adequada en funció de la classe de risc a la que estigui exposada una fusta.

El sistema de doble buit en autoclau és el més eficaç per tractar fustes que puguin estar exposades a l’acció dels xilòfags, a més de les condicions més desfavorables per la seva durabilitat. Gràcies a aquest tractament, s’aconsegueix superar la mera impregnació superficial, aconseguint penetracions quasi absolutes del líquid protector a l’interior de la fusta. El procés d’impregnació en autoclau consisteix en utilitzar diferències de pressió per saturar les cèl·lules de fusta en profunditat amb el producte protector. El tractament per doble buit en autoclau és un procés controlat i garantit en el que s’obté el màxim rendiment en l’aplicació.

CICLE D’IMPREGNACIÓ

 1. Introducció de la fusta en cambra de tractament i realització d’un buit inicial per tal d’extreure l’aire contingut a la fusta.
 2. Fase d’impregnació de la fusta amb el producte protector, inicialment en buit i seguidament a pressió atmosfèrica.
 3. Realització d’un buit final d’intensitat i temps de manteniment variable, aconseguint així que la fusta surti sense excés de producte protector.
 4. Extracció de la fusta tractada del cilindre de la planta de tractament.

AVANTATGES DE L’ÚS DE LA FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU

 • Conserva el seu propi color natural i les seves propietats estètiques
 • No pateix pràcticament inflors ni minva amb els canvis d’humitat ambient
 • La fusta incrementa el seu grau d’estabilitat davant l’aigua de la pluja
 • Pot ser decorada amb vernissos, lasurs, pintures i tot tipus de recobriments decoratius
 • La fusta així tractada incrementa el seu període de vida mitjana, multiplicant-la per quatre, el que implica un gran estalvi de despeses de manteniment i de reposició, podent-se garantir la seva durabilitat per un període superior a 10 anys
Veure més...