La present política té com a objectiu proporcionar informació sobre com tracta BENITO URBAN, S.L. les dades personals facilitades pels interessats en compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de dades és Benito Urban, SLU (“Benito”), amb domicili a Vic (Barcelona), carrer Lleida, número 10, titular de N.I.F. B-59987529, telèfon93 8521000 i adreça de correu electrònic [email protected] Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 45113, foli 95 i fulla B29484.

 

Finalitats del tractament

Les dades personals obtingudes per BENITO seran tractats amb les següents finalitats segons aplicació en cada cas:

Gestió contractual: gestionar, quan correspongui, la relació contractual contreta entre l'interessat i BENITO

Contacte: atendre i donar resposta als dubtes i consultes que es plantegin a través de la pàgina web.Informació dels nostres productes i serveis: mentre existeixi relació amb els nostres clients, BENITO podrà utilitzar les seves dades de contacte per a comunicar informació pròpia d'aquesta relació, informació que podrà incloure referències als nostres productes o serveis, ja sigui de caràcter general o referits específicament a les característiques i necessitats del client.
Una altra informació de productes i serveis: fer arribar informació als interessats sobre novetats, ofertes i promocions de Benito als usuaris que hagin consentit expressament aquest enviament, inclosa la subscripció al blog de BENITO

Gestió de les dades dels proveïdors: tractar i gestionar les dades dels proveïdors que presten béns o serveis a BENITO. Poden ser dades de persones que actuen com a autònoms i també les dades de representants de persones jurídiques.

Exercici de drets: donar resposta a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres previstos més endavant en aquesta Política així com consultes i reclamacions que puguin realitzar els interessats. BENITO conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van facilitar i, en qualsevol cas, d'acord amb el que es preveu en la legislació vigent, sense perjudici de la seva conservació per a fer front a reclamacions o posar-les a la disposició de les autoritats competents quan això sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins a la finalització del termini de prescripció, en el moment de la qual seran eliminades.Les dades de contacte que figurin en les nostres llistes de distribució per a l'enviament de mailings informatius o newsletters es conservaran mentre la persona destinatària l'autoritzi.S'eliminaran immediatament després que ho sol·liciti la persona interessada.

 

Legitimació per tractar les dades

La base de legitimació del tractament de les dades per part de BENITO és la següent:

Consentiment exprés de l'interessat: consistent en el consentiment prestat de forma expressa per part dels interessats a través del formulari de contacte de la pàgina web, subscripció al blog, en la resposta a l'exercici dels drets dels interessats i en les consultes i reclamacions realitzades per part de l'interessat entre altres que pugui haver-hi. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.

Execució de la relació contractual: en relació amb aquelles dades que s'obtenen en virtut d'una relació contractual i que són necessaris per a poder executar el contracte i complir amb les obligacions previstes en aquest.

Obligació legal: en relació amb aquells tractaments exigits per llei tals com la facturació, declaració d'impostos, procediments relacionats amb el blanqueig de capital, entre altres.

Interès legítim: quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pels Responsable del Tractament, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals.

 

Destinataris de les dades

En cap cas se cediran les dades a tercers ni es transferiran a tercers països sense el consentiment previ i exprés de l'interessat. No obstant l'anterior, les dades personals de l'interessat podran ser cedits a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal. Així mateix, les dades personals podran comunicar-se a proveïdors que presten serveis a Benito en la seva condició d'encarregats del tractament, els quals en cap cas podran tractar les dades per a finalitats pròpies.

 

Drets dels usuaris 

Corresponen als interessats l'exercici dels següents drets:

Dret d'accés: dret a saber si BENITO està tractant dades personals relatives a l'interessat i, si escau, conèixer les dades personals de l'interessat de les quals disposa Benito.
Dret de rectificació: dret a sol·licitar a BENITO que rectifiqui o completi les dades personals de l'interessat que siguin inexactes o incomplets.
Dret de supressió: dret a sol·licitar que les dades personals de l'interessat s'eliminin els sistemes i arxius de Benito quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per als quals van ser recollides.
Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades en els supòsits previstos en la legislació vigent, en aquest cas Benito únicament les conservaria per a l'exercici o defensa de reclamacions.
Dret d'oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals salvo per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.
Dret de portabilitat: dret a rebre una còpia de totes les dades personals facilitats per l'interessat en BENITO en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i, quan tècnicament sigui possible, a transmetre'ls a un altre responsable per a mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets descrits de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels següents mitjans:

Dirigint una comunicació mitjançant correu electrònic a [email protected]

Dirigint una comunicació mitjançant correu postal a Vic (Barcelona), carrer Lleida, número 10.

 Així mateix, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Español de Protecció de Dades si considera que les seves dades no s'han tractat adequadament, o bé, creu que s'ha vulnerat la tutela dels seus drets.