La ciutat de Barcelona confirma el seu compromís amb el medi ambient instal·lant papereres Picco 3 per promoure la recollida selectiva.

Instal·lació de la paperera Picco 3 en una nova zona de comerços a Barcelona ciutat.

La instal·lació d’aquest producte facilita als usuaris la recollida selectiva.

Aquesta paperera està fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe IV contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural. Paperera amb tapa que impedeix que entri aigua a la bossa, i amb porta per facilitar la substitució de la bossa. Obertura pels dos cantons. Cargols en acer inoxidable.